CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ PHỐ NHƠN TRẠCH

cung-cấp-thông-tin-về-quy-hoạch-đô-thị-nhà-phố-nhơn-trạch,cung-cap-thong-tin-ve-quy-hoach-do-thi-nha-pho-nhon-trach,nhà-phố-nhơn-trạch,nha-pho-nhon-trach,

0
861
Rate this post

CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NHÀ PHỐ NHƠN TRẠCH

 

Điều 5. Quy định chung:

 1. Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị, các Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; không được từ chối cung cấp thông tin trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.
 2. Việc cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị được thực hiện dưới các hình thức giải thích trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng và cấp Chứng chỉ quy hoạch.
 3. Các thông tin được cung cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành.
 4. Cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu do mình cung cấp.

Điều 6. Quy định về cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị nhà phố Nhơn Trạch bằng hình thức cấp Chứng chỉ quy hoạch:

 1. Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt; không cấp Chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực chưa có quy hoạch đô thị được phê duyệt.
 2. Căn cứ để cấp Chứng chỉ quy hoạch:

Sở Quy hoạch – Kiến trúc, các Ban quản lý các khu chức năng đô thị, các Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, để cấp Chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

 1. a) Trường hợp khu vực hoặc lô đất thuộc khu vực đã có đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000), đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc đồ án thiết kế đô thị riêng được phê duyệt có xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cụ thể tại khu vực, lô đất đó thì các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch căn cứ vào nội dung các đồ án đã được phê duyệt này và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị riêng đã được ban hành để cấp Chứng chỉ quy hoạch.
 2. b) Trường hợp lô đất đã xác định chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) được phê duyệt nhưng không xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị cụ thể tại lô đất thì các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch căn cứ vào nội dung đồ án này, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) đã được ban hành và kết hợp với các quy định về quản lý kiến trúc đô thị (có liên quan đến chức năng theo quy hoạch của lô đất) đã được cấp có thẩm quyền ban hành để cấp Chứng chỉ quy hoạch tại lô đất. Trong trường hợp chức năng theo quy hoạch của lô đất không thuộc đối tượng điều chỉnh của các Quy định quản lý kiến trúc đô thị đã được ban hành thì không cấp Chứng chỉ quy hoạch.
 3. c) Trường hợp khu vực hoặc lô đất thuộc khu vực chưa có đồ án quy hoạch phân khu (hoặc đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000) và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt thì không cấp Chứng chỉ quy hoạch.
 4. d) Đối với các trường hợp không cấp Chứng chỉ quy hoạch, các cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch cần có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu được biết và nếu xác định được, có thể nêu trong văn bản này các thông tin chung về quy hoạch có liên quan đến lô đất theo pháp lý các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt (Mẫu 3, Phụ lục đính kèm theo Quyết định này). Đối với các trường hợp này, nếu có nhu cầu để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (đối với các dự án đầu tư không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định) hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư cần lập thủ tục xin cấp Giấy phép quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị nhà phố Nhơn Trạch và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố (trừ trường hợp chức năng của lô đất theo hiện trạng và theo quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt là nhà ở riêng lẻ: nhà ở xây dựng trong khuôn viên lô đất ở của hộ gia đình, cá nhân và nhà biệt thự nhóm một, nhóm hai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở).
 5. Nội dung, thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ quy hoạch (Mẫu 2 Phụ lục đính kèm theo Quyết định này):
 6. a) Nội dung của Chứng chỉ quy hoạch tại một khu vực hoặc tại một lô đất bao gồm: các thông tin về ranh giới của khu vực hoặc lô đất; chức năng sử dụng đất; diện tích; chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; mật độ xây dựng; cốt xây dựng; hệ số sử dụng đất; chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu xây dựng công trình; các thông tin về kiến trúc; hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bảo vệ môi trường và các quy định khác.
 7. b) Thời hạn hiệu lực của Chứng chỉ quy hoạch theo thời hạn hiệu lực của đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và các Quy định về quản lý kiến trúc đô thị có liên quan đã được ban hành (nếu có).
 8. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch (nộp 01 bộ tại cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch đô thị được quy định tại Điều 7 Quy định này):
 9. a) Giấy đề nghị (theo Mẫu 1, Phụ lục đính kèm theo Quyết định này);
 10. b) Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/500 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.
 11. Thời gian giải quyết hồ sơ: không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Điều 7. Cơ quan có trách nhiệm cấp Chứng chỉ quy hoạch nhà phố Nhơn Trạch:

 1. Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân tại các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định (trừ nhà ở riêng lẻ và các khu vực được quy định tại Khoản 2 Điều này).
 2. Các Ban quản lý khu chức năng đô thị có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch tại các khu vực hoặc lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nằm trong phạm vi ranh giới, diện tích được giao quản lý.
 3. Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ cấp Chứng chỉ quy hoạch cho nhà ở riêng lẻ (trừ nhà biệt thự) và các khu đất, lô đất thuộc các khu vực đã có đồ án quy hoạch đô thị, đồ án thiết kế đô thị riêng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định.
 4. Chứng chỉ quy hoạch được cấp cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được lưu trữ tại cơ quan cấp Chứng chỉ quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận, huyện và Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

 

Sàn giao dịch Bất Động Sản Đất Vàng

+ Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, P. Tân Hưng, Q.7, TPHCM.

+ VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM

+ VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phú Hữu Q.9, TPHCM

Website: www.datvanggroup.com

Hotline: 09.199.09.399 – 094.9999.524

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here